PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Program lojalnościowy dostępny jest dla Klientów Sklepu internetowego https://krasnal.sklep.pl. Organizatorem programu lojalnościowego jest Mariusz Podsiedlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KRASNAL” Sklep Dziecięcy Mariusz Podsiedlik wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wspólna 32a, 05 – 075 Warszawa – Wesoła, NIP: 123-052-80-01, REGON: 013015342, adres poczty elektronicznej: biuro@krasnal.sklep.pl lub kontakt@krasnal.sklep.pl

2. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane kontaktowe Uczestnika wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień, stanu Punktów, wymiany Punktów.

Konsument / Klient / Uczestnik – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://krasnal.sklep.pl

Organizator – Mariusz Podsiedlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KRASNAL” Sklep Dziecięcy Mariusz Podsiedlik wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wspólna 32a, 05 – 075 Warszawa – Wesoła, NIP: 123-052-80-01, REGON: 013015342, adres poczty elektronicznej: biuro@krasnal.sklep.pl lub kontakt@krasnal.sklep.pl

3. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozpoczyna się 27 luty 2017 r. a kończy 31 sierpień 2017 r.

4. Program lojalnościowy skierowany jest wyłącznie do Konsumentów mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Program lojalnościowy ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonali zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Programem objęte są wszystkie produkty dostępne w ofercie Organizatora. Program jest niedostępny dla zamówień składanych drogą telefoniczną oraz drogą elektroniczną (poczta e-mail), również z programu nie mogą korzystać pracownicy Organizatora.

5. Uczestnictwo w programie lojalnościowym jest bezpłatne, przy czym warunkiem uzyskania bonów zakupowych jest uzbieranie przez Uczestnika określonej ilości punktów.

§ 2 Warunki przystąpienia do programu

1. Przystąpienie do programu lojalnościowego możliwe jest wyłącznie dla Uczestników, którzy dokonali rejestracji Konta.

2. Rejestracji Konta można dokonać w następujący sposób:

po kliknięciu na zakładkę „Rejestracja” i wypełnieniu formularza rejestracji, w którym należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, informacje o logowaniu: hasło składające się z min. 5 znaków, data urodzenia (pole nieobowiązkowe) oraz kliknąć na ikonę „Zarejestruj”. Po wykonaniu powyższych czynności, na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż Konto zostało utworzone.

podczas składania zamówienia, wpisując adres e-mail i klikając na ikonę „Utwórz Konto”.

3. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie dokonanej rejestracji drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji. W momencie otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta. Rejestracja Konta jest bezpłatna.

§ 3 Warunki korzystania z programu i uzyskiwania punktów

1. Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty z związku z nabywaniem towarów w Sklepie internetowym. Podstawą do naliczenia punktów jest złożenie zamówienia na określony produkt. Nabycie punktów możliwe jest jedynie, gdy zamówienie zostało złożone, jako Klient posiadający Konto w Sklepie.

2. Zbieranie punktów odbywa się w następujący sposób: za każde wydane 20 zł na zakupy Uczestnik otrzyma 1 punkt (1 punkt = 1 zł). Przez dokonanie zakupu rozumie się zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży na odległość. Punkty dodawane są do Konta Klienta po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Organizatora.

3. Stan zgromadzonych Punktów dostępny jest po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje Konto – Moje Punkty”, gdzie widoczna jest historia zakupów jak i naliczone punkty. Wymiana punktów możliwa jest w każdej chwili i polega na wymianie na bon zakupowy. Aby dokonać wymiany punktów należy zalogować się do Konta oraz kliknąć na ikonę „Wymień punkty”, po czym Uczestnik otrzymuje kod, który wpisuje podczas składania zamówienia w okienku oznaczonym, jako „Kod rabatowy”, przy czym realizacja bonu zakupowego możliwa jest dla zamówieniach powyżej 50,00 zł. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Punkty nie są naliczane za koszty dostawy towaru.

4. Punkty zdobyte przez Uczestnika ważne są przez czas trwania programu lojalnościowego. Wraz z wygaśnięciem programu lojalnościowego, uzyskane punkty Uczestnika tracą ważność i nie będzie możliwa ich wymiana na bon zakupowy jak i gotówkę.

§ 4 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia programu lojalnościowego w szczególności sposobu gromadzenia punktów, dotyczące realizacji bonów zakupowych oraz uczestnictwa w programie można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@krasnal.sklep.pl a także w formie pisemnej na adres: „KRASNAL” Sklep Dziecięcy Mariusz Podsiedlik, ul. Wspólna 32a, 05 – 075 Warszawa – Wesoła.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Organizatora.

3. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Użytkownika sposobem.

§ 5 Zwrot oraz reklamacje produktów z wykorzystaniem bonu zakupowego

1. W przypadku produktów nabywanych przez Uczestników w Sklepie internetowym z wykorzystaniem bonu zakupowego, produkty te objęte są rękojmią za wadę fizyczną i prawną określoną ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku złożenia reklamacji w zakresie produktów przy zakupie, których Uczestnik skorzystał z bonu zakupowego, Organizator uwzględniając żądanie Uczestnika do obniżenia ceny reklamowanego produktu bądź odstąpienia od umowy sprzedaży, dokonuje ponownego naliczenia punktów wykorzystanych przy zakupie reklamowanych produktów.

2. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy sprzedaży produktów, na mocy, której uprzednio naliczono punkty, punkty te zostaną anulowane.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy przystąpili do programu lojalnościowego jest Mariusz Podsiedlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KRASNAL” Sklep Dziecięcy Mariusz Podsiedlik wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wspólna 32a, 05 – 075 Warszawa – Wesoła, NIP: 123-052-80-01, REGON: 013015342, adres poczty elektronicznej: biuro@krasnal.sklep.pl lub kontakt@krasnal.sklep.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są dla celów realizacji programu lojalnościowego. Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w szczególności dane, jakie zostawia w formularzu rejestracji są następujące: imię i nazwisko, data urodzenia, ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail, numer telefonu.

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do Konta a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@krasnal.sklep.pl lub pisemnie na adres: „KRASNAL” Sklep Dziecięcy Mariusz Podsiedlik, ul. Wspólna 32a, 05 – 075 Warszawa – Wesoła.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie prowadzenia programu, zmiany sposobu prowadzenia programu oraz wprowadzenia w ramach programu dodatkowych rabatów. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, Uczestnik zostanie powiadomiony, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian za pośrednictwem poczty e-mail. W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Programu. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z korzystania z Konta w każdym czasie.

2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z programu lojalnościowego, składając stosowne oświadczenie drogą mailową na adres: biuro@krasnal.sklep.pl lub drogą korespondencyjną na adres: „KRASNAL” Sklep Dziecięcy Mariusz Podsiedlik, ul. Wspólna 32a, 05 – 075 Warszawa – Wesoła. W przypadku rezygnacji Uczestnika z programu lojalnościowego, uzyskane punkty powinny być wykorzystane przed złożeniem rezygnacji.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27 luty 2017 r.