Co dają punkty Krasnal?

 • star Korzystaj z rabatów dla posiadaczy punktów
 • star Zyskaj dostęp do ofert specjalnych
 • star Otrzymuj informacje o promocjach
 • star Za każde wydane 10 zł otrzymasz 1 punkt
ZAŁÓŻ KONTO
gift-box.svg

Regulamin


REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Mariusz Podsiedlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KRASNAL” Sklep Dziecięcy Podsiedlik Mariusz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wspólna 32a, 05 – 075 Warszawa – Wesoła, NIP: 123-052-80-01, REGON: 013015342, adres poczty elektronicznej: kontakt@krasnal.sklep.pl numer telefonu: 503 159 109.

2. Program lojalnościowy prowadzony jest za pośrednictwem Sklepu internetowego na podstawie niniejszego regulaminu.

3. Program realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Program rozpoczyna się z dniem 9 października 2020 r. a kończy z dniem 31 grudzień 2021 r. Przyznane punkty ważne są przez czas trwania programu lojalnościowego a wraz z wygaśnięciem programu, przyznane punkty tracą ważność.

4. Program lojalnościowy skierowany jest do obecnych i przyszłych Klientów Organizatora. Program lojalnościowy ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonali zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Programem objęte są wszystkie produkty dostępne w ofercie Organizatora. Program niedostępny jest dla zamówień składanych drogą telefoniczną oraz drogą elektroniczną (poczta e-mail), również z programu nie mogą korzystać pracownicy Organizatora.

5. Program nie łączy się z innymi promocjami lub dodatkowymi rabatami udzielonymi przez Organizatora.

6. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

 1. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane kontaktowe Uczestnika wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień, stan punktów jak i wymiany punktów.

 2. Konsument / Klient / Uczestnik – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Punkty – punkty przyznane Uczestnikowi zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.

 4. Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://krasnal.sklep.pl

 5. Organizator – Mariusz Podsiedlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KRASNAL” Sklep Dziecięcy Podsiedlik Mariusz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wspólna 32a, 05 – 075 Warszawa – Wesoła, NIP: 123-052-80-01, REGON: 013015342, nr telefonu: 503 159 109, adres e-mail: kontakt@krasnal.sklep.pl


§ 2 Warunki przystąpienia do programu


1. Przystąpienie do programu lojalnościowego możliwe jest tylko i wyłącznie dla Uczestników, którzy dokonali rejestracji Konta.

2. Rejestracji Konta można dokonać w następujący sposób:

 1. po kliknięciu na zakładkę „Rejestracja” gdzie należy wypełnić formularz rejestracji, podając adres e-mail, imię, nazwisko, informacje o logowaniu tj. hasło składające się z min. 6 znaków oraz kliknąć na przycisk „Zapisz”,

 2. podczas składania zamówienia, wpisując adres e-mail i klikając na przycisk „Stwórz Konto”.

3. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie dokonanej rejestracji drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji. W momencie otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta. Rejestracja Konta jest bezpłatna.

4. Uczestnik może posiadać tylko jedno aktywne Konto w Sklepie w czasie trwania programu lojalnościowego. W przypadku naruszenia powyższego warunku, Organizator ma prawo zamknąć założone w terminie późniejszym Konto Uczestnika i unieważnić wszystkie przyznane punkty na zamykanym Koncie.

5. W ramach utworzonego Konta, Uczestnik ma:

 1. możliwość podglądu przyznanych punktów,

 2. możliwość podglądu zamówień, będących w trakcie realizacji jak i zamówień zrealizowanych,

 3. możliwość wglądu oraz uzupełnienia, uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenia lub wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

6. Przystąpienie jak i uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty w związku z nabywaniem towarów lub usług w Sklepie internetowym. Punkty przyznawane są według zasad określonych w § 3 niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

8. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania z Programu lojalnościowego w sposób zgodny przepisami prawa, postanowieniami regulaminu Programu lojalnościowego,

 2. niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. propagujące przemoc, naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (Spam).


§ 3 System przyznawania punktów


1. Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty z związku z nabywaniem towarów w Sklepie internetowym. Podstawą do naliczenia punktów jest złożenie zamówienia na określony produkt. Nabycie punktów możliwe jest jedynie, gdy zamówienie zostało złożone, jako Klient posiadający Konto w Sklepie.

2. Zbieranie punktów odbywa się w następujący sposób: za każde wydane 10 zł na zakupy Uczestnik otrzyma 1 punkt (1 punkt = 0,2 zł). Przez dokonanie zakupu rozumie się zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży na odległość.

3. Wymiana punktów możliwa jest przy zamówieniu o minimalnej wartości pięciokrotnej wartości bonu. Polega na wymianie na kod rabatowy. Aby dokonać wymiany punktów należy zalogować się do Konta oraz kliknąć na przycisk „Wymień punkty”, po czym Uczestnik otrzymuje kod, który wpisuje podczas składania zamówienia w okienku oznaczonym, jako „Kod rabatowy”. Punkty zostaną przypisane na Koncie Uczestnika w momencie zmiany statusu zamówienia na status „ZAKOŃCZONE”. Zmiana status zamówienia na status „ZAKOŃCZONE” następuje w momencie wysyłki towaru do Klienta lub w dniu odbioru towaru w siedzibie Organizatora. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Punkty nie są naliczane za koszty dostawy towaru.

4. Punkty zdobyte przez Uczestnika ważne są przez czas trwania Programu lojalnościowego. Wraz z wygaśnięciem Programu lojalnościowego, uzyskane punkty Uczestnika tracą ważność i nie będzie możliwa ich wymiana na kod rabatowy jak i gotówkę.

5. W przypadku błędnego naliczenia punktów lojalnościowych lub ich nienaliczenia, Uczestnikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji, zgodnie z § 4 pkt. 1 – 3 regulaminu Programu lojalnościowego.

6. Punkty lojalnościowe nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na inne Konto. Uczestnik nie może przekazać swoich punktów lojalnościowych innemu Uczestnikowi.

7. Stan zgromadzonych Punktów dostępny jest po zalogowaniu do Konta Klienta w zakładce o nazwie: „Moje Punkty Krasnal”, gdzie widoczna jest historia zakupów jak i naliczone punkty. Informacje te nie są podawane telefonicznie ani drogą mailową.

8. Punkty wygasają po upływie 365 dni od dnia ich przyznania.


§ 4 Reklamacje


1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów na Koncie Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z Programem lojalnościowym, Uczestnik ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: kontakt@krasnal.sklep.pl lub w formie pisemnej na adres: „KRASNAL” Sklep Dziecięcy Mariusz Podsiedlik, ul. Wspólna 32a, 05 – 075 Warszawa – Wesoła.

2. Zaleca się aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało:

 1. dane identyfikacyjne Uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej),

 2. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, tj. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości,

 3. roszczenie Uczestnika.

3. Informacje, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Organizatora.

4. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Użytkownika sposobem.


§ 5 Zwrot oraz reklamacje produktów


1. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy sprzedaży produktów, na mocy, której uprzednio naliczono punkty, punkty te zostaną anulowane.

2. W przypadku produktów zakupionych przez Uczestników w ramach Programu lojalnościowego, produkty te objęte są rękojmią za wadę fizyczną i prawną określoną ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, Organizator uwzględniając żądanie Uczestnika, do obniżenia ceny reklamowanego produktu bądź odstąpienia od umowy sprzedaży, dokonuje ponownego naliczenia punktów wykorzystanych przy zakupie reklamowanych produktów.


§ 6 Zakończenie uczestnictwa w Programie


1. Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Programie w przypadku, gdy przestanie spełniać określone w regulaminie warunki uczestnictwa w Programie.

2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie, bez podania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji i przesłać je na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@krasnal.sklep.pl

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Programu lojalnościowego, uzyskane punkty powinny być wykorzystane przed złożeniem rezygnacji.

4. Organizator może wykluczyć z udziału w Programie Uczestnika, który:

 1. w bezprawny sposób wpływa lub ingeruje w mechanizm Programu w celu zwiększenia liczby punktów naliczonych temu Uczestnikowi lub osobie trzeciej, lub w celu uzyskania przez tego Uczestnika, lub osobę trzecią nienależnych korzyści w Programie,

 2. w ramach udziału w Programie w sposób uporczywy lub rażący narusza prawo, zasady współżycia społecznego lub regulamin.

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu, wykluczenie następuje ze skutkiem natychmiastowym, a Uczestnik traci niewykorzystane punkty naliczone na jego Koncie, zaś Konto tego Uczestnika zostaje zablokowane i zdezaktywowane.

6. O wykluczeniu z udziału w Programie Uczestnik zostaje powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie lub pisemnie na adres korespondencyjny Uczestnika. Powiadomienie zawiera wskazanie przyczyny wykluczenia.


§ 7 Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy przystąpili do programu lojalnościowego jest Mariusz Podsiedlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KRASNAL” Sklep Dziecięcy Podsiedlik Mariusz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wspólna 32a, 05 – 075 Warszawa – Wesoła, NIP: 123-052-80-01, REGON: 013015342.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@krasnal.sklep.pl

 2. pisemnie: „KRASNAL” Sklep Dziecięcy Podsiedlik Mariusz, ul. Wspólna 32a, 05 – 075 Warszawa – Wesoła.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu realizacji programu lojalnościowego, w tym wydania nagród, przyznawania punktów, weryfikacji prawidłowości przyznawania punktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przy czym podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w celu rozliczeń podatkowych, których będzie dokonywał Administrator w charakterze płatnika będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi,

 2. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z postanowieniami regulaminu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 3. marketingowym polegającym na przekazywaniu Uczestnikowi informacji o produktach sprzedawanych przez Organizatora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 4. w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na jego adres e-mail, dane te będą przetwarzane w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Organizatora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń Uczestników związanych z uczestnictwem w Programie lojalnościowym, z zastrzeżeniem zdań kolejnych. Dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z Programem lojalnościowym. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingowym będą przetwarzane do czasu ich prowadzenia lub wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub odwołania zgody.

5. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego.

7. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.


§ 8 Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w trakcie trwania programu, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników programu. O zmianie regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian za pośrednictwem poczty e-mail. W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z programu.

2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 9 październik 2020 r.